Sunday, September 9, 2007

是日金句

「唔做中,唔做保,唔做媒人三代好」

近來時常為身邊朋友的事煩惱。但其實大多數的事情都和我無什關係,我通常只是在旁乾著急。我自己不好過之外,可能不少朋友覺得我「好很煩」。所以以後都係唔好做「八公」orz。

要對俾我「煩親」的朋友說聲對不起。而想俾我煩的朋友可隨便開聲。 :D

1 comment:

cc said...

下 ... 乜原來你都識煩人ga咩?!我以為你只係會hang機同面壁 ... 真係睇唔出。可能我睇人實在太膚淺啦 ~~~ :o ~ :P (唔好打我)