Tuesday, September 18, 2007

是日金句

「有d 人, 三十歲已經死左, 不過到七十歲才埋葬而矣。」

4 comments:

cc said...

其實人都死左lo,埋唔埋葬有乜所謂wo ... 諗下自己有幾耐無去過先人的墓地拜祭丫 ... 係要記得o既唔駛整個墓碑都會記得,在心中ga嘛。唯一係怕暴屍荒野->發惡臭,影響到在生的人的環境/健康。

kc said...

actually it is a metaphor. ppl can be dead emotionally or psychologically, but continue to live like dead people.

dc said...

dead man walking... everybody can reborn if he/she chooses to.

cc said...

呃 ... 真係唔好意思,我只睇到「字面」的意思tim ... @_@ ...

um ~ that's about the choice then ... um ...

btw, kc ... dc ... 我剛剛發現之前我睇錯左kc做dc ... @_@ ...