Sunday, August 10, 2008

屋企有棵小植物。今日發現泥土中突然伸出一株菇形物體… 物似主人形,悶出菇來了… orz

2 comments:

cc said...

點解影到咁唔似小盆栽咁o既 ... 好似郊外地區的一棵小菇 ~ :o

dc said...

不如你改種菇啦... 都幾靚