Wednesday, August 22, 2007

有時…

……做錯左,咪試下搵辦法去改囉。朋友,千其唔好俾自己再錯落去呀,唔係的話,就真係「一錯再錯」嫁喇。

互勉之~~

1 comment:

cc said...

好多句子突然湧上心頭 ....
「江山易改本性難移」
「人唔見棺材唔流眼淚」
=_= ~